در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

هيچ گروهى با هم مشورت نكردند ، مگر آن كه به راه پيشرفت خود رهنمون شدند .

امام حسن مجتبي (ع) - . تحف العقول ، ص 233 .